เป้าหมาย (Understanding Goal):ตระหนักและเห็นคุณค่าของพืช ผักต่างๆ สามารถผลิตและนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นถิ่นมาประกอบเป็นอาหารเพื่อบริโภคได้อย่างถูกหลักโภชนาการ อีกทั้งสามารถเผยแพร่สิ่งที่ได้เรียนรู้สู่ชุมชนของตนเองได้อย่างเหมาะสม

week9

เป้าหมายรายสัปดาห์:เข้าใจตระเห็นคุณค่าของผักพื้นถิ่นและสามารถนำผักพื้นถิ่นมาประกอบอาหารให้มีคุณค่าทางโภชนาการ อีกทั้งสามารถนำความรู้มาถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
9
21-25 ..
2558
โจทย์ :  การประกอบอาหาร  ผักในพื้นถิ่น / เปิดบ้านให้พี่ๆ น้องๆได้ชิม
Key  Question
 นักเรียนจะนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ผักพื้นถิ่นให้ผู้อื่นเรียนรู้ร่วมได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
Round Robinพูดคุยแลกเปลี่ยนและวางแผนนำเสนอถ่ายทอดสิ่งที่ศึกษาผ่านมาให้ผู้อื่นเข้าใจ
Blackboard Share: เมนูการอาหารจากผักพื้นถิ่น
Brainstorms:  ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้
Show and Share : นิทรรศการอาหารจากผักพื้นถิ่น
Mind Mapping : สรุปองค์ความรู้หลังการเรียนรู้

 ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- สถานที่ในโรงเรียน
- อุปกรณ์ประกอบอาหาร
- อินเตอร์เน็ต
-  พืชผักพื้นถิ่น
จันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด”นักเรียนจะนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ผักพื้นถิ่นให้ผู้อื่นเรียนรู้ร่วมได้อย่างไร”
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนและวางแผนนำเสนอถ่ายทอดสิ่งที่ศึกษาผ่านมาให้ผู้อื่นเข้าใจ
ใช้
นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาหารพืชผักพื้นถิ่น
อังคาร 2 ชั่วโมง
ใช้
- นักเรียนออกแบบเมนูอาหารจากผักพื้นถิ่น จากนั้นก็นำเสนอเมนูอาหารให้เพื่อนฟัง
- นักเรียนเปิดบ้าน จัดนิทรรศการอาหารจากผักพื้นถิ่น
พุธ 1 ชั่วโมง
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ผ่านมา
ใช้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping

ศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง
- ครูและนักเรียนทบทวนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- ก่อนการสรุปความรู้รายสัปดาห์ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
1.นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2.ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3.นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4.นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5.นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6.นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามเครื่องมือที่ต้องการ      ( Mind Mapping, เขียนบรรยาย,นิทาน,การ์ตูนช่องฯลฯ)
ภาระงาน
- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับออกแบบเมนูอาหารจากผักพื้นถิ่น
-การประกอบเมนูอาหาร

ชิ้นงาน
 นิทรรศการอาหารจากผักพื้นบ้าน(ชาร์ตความรู้ ละคร บทกลอน  แต่งเพลง เพลงฉ่อย  ประกอบอาหาร)
- Mind Mapping หลังการเรียนรู้
- ออกแบบเมนูอาหาร
สมุดบันทึก
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่  9
ความรู้ :
เข้าใจตระเห็นคุณค่าของผักพื้นถิ่นและสามารถนำผักพื้นถิ่นมาประกอบอาหารให้มีคุณค่าทางโภชนาการ อีกทั้งสามารถนำความรู้มาถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวางแผนให้สอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกระบวนการทำงานกลุ่ม
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการจัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ ICT
- อธิบายและรู้แหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย
- เลือกใช้และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
ทักษะการเรียนรู้
- วางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

คุณลักษณะ
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
- มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- เคารพ สิทธิ หน้าที่เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ตัวอย่างชิ้นงานภาพกิจกรรม1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆป.4 ได้เรียนรู้การเลือกซื้ออาหารและสารปนเปื้อนในอาหารรวมทั้งการถ่ายทอดสรุปองค์ความรู้หน่วยการเรียนรู้ยำแซบคุณผัก ชั่วโมงแรกครูเปิดคลิปวีดีโอเกี่ยวกับการเลือกซื้ออาหารและสารปนเปื้อนในอาหารให้นักเรียนดู หลังจากดูเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไร ได้เรียนรู้อะไร และจะนำไปปรับใช้กับตนเองอย่างไร หลังจากที่พูดคุยสนทนากันเสร็จแล้วพี่ป.4 สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอในรูปแบบ Mind Mapping ในวันต่อมาครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด”นักเรียนจะนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ยำแซบคุณผักให้ผู้อื่นเรียนรู้ร่วมได้อย่างไร”นักเรียนช่วยกันออกแบบการนำเสนอสรุปความเข้าใจในรูปแบบแต่งเพลงฉ่อยและแต่งเพลงผัก พี่ๆป.4 ต่างก็ช่วยกันแต่งเนื้อเพลงและซ้อมนำเสนอ ในวันนำเสนอพี่ๆต่างก็ตั้งใจนำเสนอเพลงฉ่อยผักและเพลงผักพี่ๆแต่ละคนต่างก็สนุกสนานหลังจากการนำเสนอจบครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลมพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ทำได้ดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนาพี่ๆป.4 ต่างก็ภูมิในในการแสดงของตนเอง หลังจากที่พูดคุยสนทนาเสร็จนักเรียนเขียนสิ่งที่ทำได้ดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนาและเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ