เป้าหมาย (Understanding Goal):ตระหนักและเห็นคุณค่าของพืช ผักต่างๆ สามารถผลิตและนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นถิ่นมาประกอบเป็นอาหารเพื่อบริโภคได้อย่างถูกหลักโภชนาการ อีกทั้งสามารถเผยแพร่สิ่งที่ได้เรียนรู้สู่ชุมชนของตนเองได้อย่างเหมาะสม

Week8


เป้าหมายรายสัปดาห์:เข้าใจตระเห็นคุณค่าของผักพื้นถิ่นและสามารถนำผักพื้นถิ่นมาประกอบอาหารให้มีคุณค่าทางโภชนาการ อีกทั้งสามารถนำความรู้มาถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
8
14-18 ..
2558
โจทย์ :การถนอมอาหาร
Key  Question
นักเรียนจะทำอย่างไรเพื่อเก็บรักษาผักพื้นบ้าน  ให้เก็บไว้รับประทานได้นานที่สุด
เครื่องมือคิด
- Round Robin  พูดคุยเกี่ยวกับผักพื้นถิ่นที่นักเรียนเลือกมาถนอมอาหาร
- Blackboard Share เมนูการถนอมอาหารจากผักพื้นถิ่น
 - Brainstorms  ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการถนอมอาหารจากผักพื้นถิ่น
- Show and Share  ชาร์ตความรู้เกี่ยวกับการถนอมอาหารจากผักพื้นถิ่น
 ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- สถานที่ในโรงเรียน
- อุปกรณ์ประกอบอาหาร
- อินเตอร์เน็ต
-  พืชผักพื้นถิ่น
จันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด”นักเรียนจะทำอย่างไรเพื่อเก็บรักษาผักพื้นบ้าน  ให้เก็บไว้รับประทานได้นานที่สุด”
เชื่อม
- ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการถนอมอาหารจากผักพื้นบ้าน
- นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถนอมอาหารจากผักพื้นบ้าน
ใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบเมนูการถนอมอาหารจากผักพื้นถิ่นและวางแผนเตรียมอุปกรณ์มาประกอบอาหาร
อังคาร 2 ชั่วโมง
ใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มประกอบอาหารตามเมนูที่ออกแบบไว้
เชื่อม
ครูและนักเรียนชิมอาหารที่นักเรียนแต่ละกลุ่มประกอบและร่วมพูดคุยเกี่ยวกับรสชาติของอาหาร
พุธ 1 ชั่วโมง
เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการถนอม
พฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการถนอมอาหารจากพืชผักในท้องถิ่นในรูปแบบชาร์ตความรูป
ศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง
- ครูและนักเรียนทบทวนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- ก่อนการสรุปความรู้รายสัปดาห์ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
1.นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2.ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3.นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4.นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5.นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6.นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามเครื่องมือที่ต้องการ      ( Mind Mapping, เขียนบรรยาย,นิทาน,การ์ตูนช่องฯลฯ)
ภาระงาน
- ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับผักพื้นถิ่นที่นักเรียนเลือกมาถนอมอาหาร
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการถนอมอาหาร

ชิ้นงาน
- อาหารจากผักพื้นถิ่น
-  สมุดบันทึกการเจริญเติบโตของพืชผักที่ปลูกไว้
- ชาร์ตความรู้เกี่ยวกับการถนอมอาหารจากผักพื้นถิ่น
ความรู้ :
เข้าใจตระเห็นคุณค่าของผักพื้นถิ่นและสามารถนำผักพื้นถิ่นมาประกอบอาหารให้มีคุณค่าทางโภชนาการ อีกทั้งสามารถนำความรู้มาถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวางแผนให้สอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกระบวนการทำงานกลุ่ม
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำปฏิทินการเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการจัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ ICT
- อธิบายและรู้แหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย
- เลือกใช้และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
ทักษะการเรียนรู้
- วางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ตัวอย่างชิ้นงาน


ประมวลภาพกิจกรรม


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆป.4 ได้เรียนรู้การถนอมอาหาร ครูเปิดคลิปวีดีโอ อาหารโอชารส ตอนการถนอมอาหาร หลังจากที่ดูเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร ได้เรียนรู้อะไร และจะนำไปปรับใช้กับตัวเองอย่างไร?” ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับการถนอมอาหาร พี่ซอ: การถนอมอาหารมีหลายแบบค่ะครู มีแช่อิ่ม ตากแห้ง รมควัน พี่สุเอก: การถนอมอาหารเขาใช้เกลือครับ ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดต่อว่าทำไมเขาถึงใช้เกลือในการถนอมอาหาร พี่ๆป.4 แบ่งกลุ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของเกลือหลังจากที่ค้นหาเสร็จครุและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับคุณสมบัติของเกลือที่ใช้ในการถนอมอาหารหลังจากที่พูดคุยกันเสร็จครูให้โจทย์พี่ๆป.4 ให้พี่ป.4 ถนอมอาหารจากผักพื้นบ้านในรูปแบบการทำกิมจิผักพื้นบ้าน พี่ๆแต่ละคนสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำกิมจิและเตรียมอุปกรณ์มาทำกิมจิพี่ๆแต่ละคนลงมือทำกิมจิหลังนั้นเก็บไว้ 2 วัน ในวันต่อมาครูและพี่ๆป.4 นั่งเป็นวงกลมชิมกิมจิที่ทำเกิดปัญหากิมจิผักของพี่ๆป.4 ทำไม่สำเร็จครูและพี่ๆป.4 พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับวิธีการทำกิมจิ พี่ป.4: เราอาจทำผิดสูตรหรือใส่ส่วนผสมมากหรือน้อยเกินไปหลังจากที่พูดคุยสนทนาเสร็จนักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ