เป้าหมาย (Understanding Goal):ตระหนักและเห็นคุณค่าของพืช ผักต่างๆ สามารถผลิตและนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นถิ่นมาประกอบเป็นอาหารเพื่อบริโภคได้อย่างถูกหลักโภชนาการ อีกทั้งสามารถเผยแพร่สิ่งที่ได้เรียนรู้สู่ชุมชนของตนเองได้อย่างเหมาะสม

week5

เป้าหมายรายสัปดาห์ เข้าใจตระเห็นคุณค่าของผักพื้นถิ่นและสามารถนำผักพื้นถิ่นมาประกอบอาหารให้มีคุณค่าทางโภชนาการ อีกทั้งสามารถนำความรู้มาถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
5
23-27..
2558
โจทย์ :ผักพื้นถิ่นที่ใช้ดอกในการประกอบอาหาร
Key  Question
นักเรียนจะนำผักพื้นถิ่น(ดอก)มาประกอบอาหารได้อย่างไรให้มีคุณค่าทางโภชนาการและน่ารับประทาน
เครื่องมือคิด
- Round Robin  พูดคุยเกี่ยวกับผักพื้นถิ่นกินดอกที่นักเรียนเลือกมาประกอบอาหาร
- Blackboard Share เมนูอาหารจากผักพื้นถิ่นที่ใช้ดอกในการประกอบอาหาร
- Brainstorms  ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผักพื้นถิ่นที่ใช้ดอกในการประกอบอาหาร
- Show and Share  แผ่นพับความรู้ผักพื้นถิ่นกินดอก
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- สถานที่ในโรงเรียน
- อุปกรณ์ประกอบอาหาร
- อินเตอร์เน็ต
-  พืชผักพื้นถิ่น
จันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง
นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน ครูพานักเรียนแต่ละกลุ่มเดินสำรวจผักพื้นถิ่นที่มีอยู่ในโรงเรียน
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเดินสำรวจผักพื้นถิ่นที่จะนำมาประกอบอาหาร
ชง
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะนำผักพื้นถิ่น(ดอก)มาประกอบอาหารได้อย่างไรให้มีคุณค่าทางโภชนาการและน่ารับประทาน”
เชื่อม
- ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับผักพื้นถิ่นที่นักเรียนเลือกมาประกอบอาหาร
- นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นหาลักษณะ สรรพคุณของพืชพื้นถิ่น(กินดอก)
 ใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบเมนูอาหารจากผักพื้นถิ่นกินดอกและวางแผนเตรียมอุปกรณ์มาประกอบอาหาร
อังคาร 2 ชั่วโมง
ใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มประกอบอาหารตามเมนูที่ออกแบบไว้
เชื่อม
ครูและนักเรียนชิมอาหารที่นักเรียนแต่ละกลุ่มประกอบและร่วมพูดคุยเกี่ยวกับรสชาติของอาหาร
พุธ 1 ชั่วโมง
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการประกอบอาหาร
พฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอชาร์ตสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับพืชผักในท้องถิ่นกินใบให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟัง

ศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง
- ครูและนักเรียนทบทวนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- ก่อนการสรุปความรู้รายสัปดาห์ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
1.นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2.ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3.นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4.นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5.นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6.นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามเครื่องมือที่ต้องการ      ( Mind Mapping, เขียนบรรยาย,นิทาน,การ์ตูนช่องฯลฯ)
ภาระงาน
- ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเดินสำรวจผักพื้นถิ่นที่จะนำมาประกอบอาหาร
- ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับผักพื้นถิ่นที่นักเรียนเลือกมาประกอบอาหาร
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการประกอบอาหาร

ชิ้นงาน
- อาหารจากผักพื้นถิ่นกินดอก
-  สมุดบันทึกการเจริญเติบโตของพืชผักที่ปลูกไว้
- แผ่นพับความรู้ผักพื้นถิ่นกินดอก
ความรู้ :
เข้าใจตระเห็นคุณค่าของผักพื้นถิ่นและสามารถนำผักพื้นถิ่นมาประกอบอาหารให้มีคุณค่าทางโภชนาการ อีกทั้งสามารถนำความรู้มาถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวางแผนให้สอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกระบวนการทำงานกลุ่ม
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำปฏิทินการเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการจัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ ICT
- อธิบายและรู้แหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย
- เลือกใช้และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
ทักษะการเรียนรู้
- วางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ตัวอย่างชิ้นงาน

ตัวอย่างกิจกรรม1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์ที่ 5 พี่ป.4 ได้เรียนรู้การประกอบอาหารจากผักพื้นถิ่นกินดอก ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “การคิดนักเรียนจะนำผักพื้นถิ่น(ดอก)มาประกอบอาหารได้อย่างไรให้มีคุณค่าทางโภชนาการและน่ารับประทาน? ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับผักพื้นถิ่นกินดอก พี่น้ำอ้อย:ดอกแคค่ะครูกินได้ทั้งยอดและดอก พี่มิ้น: ดอกอ่อมแซบก็กินได้ค่ะครู หลังจากที่จบการสนทนาครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่มเพื่อเดินสำรวจผักพื้นถิ่นกินดอกในบริเวณโรงเรียนหลังจากนั้นพี่ๆแต่ละกลุ่มเลือกผักพื้นถิ่นกินดอกมากลุ่มละ 1 ชนิดเพื่อที่จะนำมาประกอบอาหาร หลังจากนั้นพี่ๆแต่ละกลุ่มสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับผักพื้นถิ่นกินดอกของกลุ่มตัวเองและวางแผนออกแบบเมนู
  กลุ่มที่ 1 ยำอัญชันทอดกรอบ
  กลุ่มที่ 2 กระเจี๊ยบลาวา
  กลุ่มที่ 3 ขนมครกไข่อ่อมแซ่บ
  กลุ่มที่ 4 ดอกแคกรอบแกงส้ม
  หลังจากที่พี่ๆแต่ละกลุ่มออกแบบเมนูเสร็จแล้วแต่ละกลุ่มลงมือประกอบอาหารหลังจากที่ทำเสร็จนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเมนูอาหารของตัวเองส่วนประกอบของอาหารและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการประกอบอาหารจากผักพื้นถิ่นกินใบพร้อมทั้งบอกประโยชน์/สรรพคุณของผักพื้นถิ่นกินดอกและปัญหาที่พบเจอรวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหา
  กลุ่มที่ 1 พี่บาส: กลุ่มผมทำยำอัญชันทอดกรอบลองทอดดูไม่กรอบเลยไปดูกลุ่มพี่น้ำอ้อยใช้แป้งไม่ผสมน้ำพวกผมจึงเอามาปรับปรุงทำให้ผักกรอบครับ
  กลุ่มที่ 2 พี่น้ำมนต์:พวกหนูทำเจี๊ยบลาวาแต่พอทำแล้วข้าวเหนียวมันเละเกินไปพวกหนูก็เลยไปขอไข่กับกลุ่มพี่มิ้นเปลี่ยนเมนูเป็นข้าวจี่กระเจี๊ยบลาวาแทนค่ะ
  กลุ่มที่ 3 พี่มิ้นท์: กลุ่มหนูทำขนมครกไข่อ่อมแซ่บค่ะ ทำครั้งแรกไฟแรงเกินไปทำให้ขนมครกไหม้ก่อนสุกพวกหนูเลยใช้ไฟอ่อนๆทำค่ะ
  กลุ่มที่ 4 พี่น้ำอ้อย: กลุ่มหนูทำดอกแคกรอบแกงส้มแต่เพื่อนไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาเลยเปลี่ยนเมนูเป็นทอดแคกรอบค่ะ
  หลังจากแต่ละกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนเสร็จครูและนักเรียนร่วมชิมอาหารหลังจากชิมเสร็จครูและนักเรียนสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับรสชาติของอาหารเพื่อนำไปพัฒนาในสัปดาห์ต่อไป ในวันต่อมาครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้และให้นักเรียนแต่ละคนออกแบบนำเสนอชิ้นงานผักพื้นถิ่นกินดอกคนละ 1 ชนิด นำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟัง

  ตอบลบ