เป้าหมาย (Understanding Goal):ตระหนักและเห็นคุณค่าของพืช ผักต่างๆ สามารถผลิตและนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นถิ่นมาประกอบเป็นอาหารเพื่อบริโภคได้อย่างถูกหลักโภชนาการ อีกทั้งสามารถเผยแพร่สิ่งที่ได้เรียนรู้สู่ชุมชนของตนเองได้อย่างเหมาะสม

week 7

เป้าหมายรายสัปดาห์: เข้าใจตระเห็นคุณค่าของผักพื้นถิ่นและสามารถนำผักพื้นถิ่นมาประกอบอาหารให้มีคุณค่าทางโภชนาการ อีกทั้งสามารถนำความรู้มาถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
7
7-11 ..
2558
โจทย์ :ผักพื้นถิ่นที่ใช้หัว ผล  ในการประกอบอาหาร
Key  Question
นักเรียนจะนำผักพื้นถิ่น(กินหัว  ผล)มาประกอบอาหารได้อย่างไรให้มีคุณค่าทางโภชนาการและน่ารับประทาน
เครื่องมือคิด
- Round Robin  พูดคุยเกี่ยวกับผักพื้นถิ่นกินหัว ผลที่นักเรียนเลือกมาประกอบอาหาร
- Blackboard Share เมนูอาหารจากผักพื้นถิ่นที่กินหัว ผลในการประกอบอาหาร
- Brainstorms  ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผักพื้นถิ่นที่ใช้หัว ผลในการประกอบอาหาร
- Show and Share  หนังสือความรู้เกี่ยวกับผักพื้นถิ่นกินหัว ผล
 ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- สถานที่ในโรงเรียน
- อุปกรณ์ประกอบอาหาร
- อินเตอร์เน็ต
-  พืชผักพื้นถิ่น
จันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง
นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน ครูพานักเรียนแต่ละกลุ่มเดินสำรวจผักพื้นถิ่นที่มีอยู่ในโรงเรียน
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเดินสำรวจผักพื้นถิ่นที่จะนำมาประกอบอาหาร
ชง
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะนำผักพื้นถิ่น(หัว  ผล)มาประกอบอาหารได้อย่างไรให้มีคุณค่าทางโภชนาการและน่ารับประทาน”
เชื่อม
- ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับผักพื้นถิ่นที่นักเรียนเลือกมาประกอบอาหาร
- นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นหาลักษณะ สรรพคุณของพืชพื้นถิ่น(กินหัว ผล)
 ใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบเมนูอาหารจากผักพื้นถิ่นกินหัว  ผลและวางแผนเตรียมอุปกรณ์มาประกอบอาหาร
อังคาร 2 ชั่วโมง
ใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มประกอบอาหารตามเมนูที่ออกแบบไว้
เชื่อม
ครูและนักเรียนชิมอาหารที่นักเรียนแต่ละกลุ่มประกอบและร่วมพูดคุยเกี่ยวกับรสชาติของอาหาร
พุธ 1 ชั่วโมง
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการประกอบอาหาร
พฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอสมุดความรู้เกี่ยวกับพืชผักในท้องถิ่นกินหัว ผลให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟัง

ศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง
- ครูและนักเรียนทบทวนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- ก่อนการสรุปความรู้รายสัปดาห์ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
1.นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2.ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3.นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4.นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5.นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6.นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามเครื่องมือที่ต้องการ      ( Mind Mapping, เขียนบรรยาย,นิทาน,การ์ตูนช่องฯลฯ)
ภาระงาน
- ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเดินสำรวจผักพื้นถิ่นที่จะนำมาประกอบอาหาร
- ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับผักพื้นถิ่นที่นักเรียนเลือกมาประกอบอาหาร
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการประกอบอาหาร

ชิ้นงาน
- อาหารจากผักพื้นถิ่นกินลำต้น
-  สมุดบันทึกการเจริญเติบโตของพืชผักที่ปลูกไว้
- หนังสือความรู้เกี่ยวกับผักพื้นถิ่นกินหัว  ผล
ความรู้ :
เข้าใจตระเห็นคุณค่าของผักพื้นถิ่นและสามารถนำผักพื้นถิ่นมาประกอบอาหารให้มีคุณค่าทางโภชนาการ อีกทั้งสามารถนำความรู้มาถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวางแผนให้สอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกระบวนการทำงานกลุ่ม
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำปฏิทินการเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการจัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ ICT
- อธิบายและรู้แหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย
- เลือกใช้และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
ทักษะการเรียนรู้
- วางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นตัวอย่างกิจกรรมตัวอย่างชิ้นงาน


ประมวลภาพกิจกรรม
 


1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นี้พี่ป.4 ได้เรียนรู้การประกอบอาหารจากผักพื้นถิ่นกินหัวละผล ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดกระตุ้นการคิดนักเรียนจะนำผักพื้นถิ่น(หัว,ผล)มาประกอบอาหารได้อย่างไรให้มีคุณค่าทางโภชนาการและน่ารับประทาน? ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับการประกอบอาหารจากผักพื้นถิ่น นักเรียนแต่ละกลุ่มหาข้อมูลผักพื้นถิ่นกินหัว,ผลและออกแบเมนูจากผักพื้นถิ่นกินผล,หัวและเตรียมอุปกรณ์มาประกอบอาหารได้เมนูดังนี้
  กลุ่มที่ 1 ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน(แตงกวา)
  กลุ่มที่ 2 สังขยาฟักทอง(ฟักทอง)
  กลุ่มที่ 3 แกงจืดแตงกวายัดไส้หมูสับ(แตงกวา)
  กลุ่มที่ 4 อ่อมปูใส่มะละกอ(มะละกอ)
  หลังจากนั้นพี่ๆแต่ละกลุ่มลงมือประกอบอาหารต่างคนต่างแบ่งหน้าที่กันหลังจากที่ทำเสร็จแล้วครูให้พี่ๆแต่ละกลุ่มทำเสนออาหารที่ทำ สิ่งที่ได้เรียนรู้ วีการแก้ไขปัญหา
  กลุ่มที่ 1 พี่แป้ง กลุ่มหนุทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวนกลุ่มพวกหนูเอาเส้นมาผิดเลยเอาเส้นไปนึ่งให้สุกก่อนและเอามาห่อค่ะ
  กลุ่มที่ 2 พี่น้ำมนต์ กลุ่มหนูทำฟักทองสังขยาใช้เวลานานกว่าจะสุกพวกหนูจึงช่วยกันเก็บอุปกรณ์และล้างอุปกรณ์รอค่ะ
  กลุ่มที่ 3 พี่น้ำอ้อยในสัปดาห์นี้กลุ่มหนูแบ่งหน้าที่กันดีค่ะเลยทำอาหารเสร็จทันเวลา
  กลุ่มที่ 4 พี่มอญ กลุ่มผมทำอ่อมปูผมไม่กล้าฆ่าปูครับผมจึงให้คุณแม่พี่แป้งมาช่วย
  หลังจากที่พูดคุยนำเสนออาหารเสร็จพี่ๆแต่ละคนลงมือชิมอาหารหลังจากที่ชิมเสร็จครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับรสชาติของอาหารเพื่อที่จะนำไปพัฒนาต่อในสัปดาห์ต่อไป ในชั่วโมงต่อมาครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในสัปดาห์นี้พี่ๆป.4 แต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

  ตอบลบ