เป้าหมาย (Understanding Goal):ตระหนักและเห็นคุณค่าของพืช ผักต่างๆ สามารถผลิตและนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นถิ่นมาประกอบเป็นอาหารเพื่อบริโภคได้อย่างถูกหลักโภชนาการ อีกทั้งสามารถเผยแพร่สิ่งที่ได้เรียนรู้สู่ชุมชนของตนเองได้อย่างเหมาะสม

week1

เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถแสดงความคิดเห็นและอภิปรายสิ่งที่ตนเองรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิงเพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ได้


Week
Input
Process
Output
Outcome
1
26-30
..
2558


โจทย์ :เรื่องที่อยากเรียนรู้
คำถาม :
นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรใน Quarter  นี้   เพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้เครื่องมือคิด  :
Round Robin
ร่วมแสดงความคิดเห็นสิ่งที่ได้ดูหรือฟัง
Card and Chart
หัวข้อที่อยากเรียนรู้
Think pair share
ชื่อหน่วย
Brainstorms
ระดมความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
Mind Mapping
สรุปองค์ความรู้ก่อนการเรียน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- คลิปวีดีโอปลูกผักกินเอง
- บริเวณโรงเรียน
จันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง
- ครูเปิดคลิปวีดีโอปลูกผักกินเองให้นักเรียนดู
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจผักพื้นถิ่นในโรงเรียน
เชื่อม
- ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเดินสำรวจดูผักพื้นถิ่นในบริเวณโรงเรียน
อังคาร 2 ชั่วโมง
ชง
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันจันทร์
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด”นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรใน Quarter  นี้   เพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้
เชื่อม
 นักเรียนแต่ล่ะคนพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ใน Quarter นี้
ใช้
นักเรียนเลือกหัวข้อที่อยากเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือ Card and Chart
พุธ 1 ชั่วโมง
ชง
ครูกระตุ้นคำถามนักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยอย่างไรจึงจะน่าสนใจและเกิดการเรียนรู้
เชื่อม
นักเรียนระดมความคิดร่วมกันเพื่อตั้งชื่อหน่วยเป็นกลุ่มย่อยก่อนโดยใช้เครื่องมือคิดThink pair share
ใช้
- นักเรียนตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
- นักเรียนนำเสนอชื่อหน่วยพร้อมเหตุผลและช่วยกันขมวดคำอีกที
พฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ใช้
นักเรียนแต่ละคนช่วยกันตกแต่งป้ายชื่อหน่วยการเรียนรู้
ศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ 1
ใช้
- นักเรียนทำ Mind Mapping ก่อนเรียนรู้
- นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 1

ภาระงาน
- แสดงความคิดเห็นจากการดูวีดีโอ
- ค้นหาข้อมูลสิ่งที่อยากเรียนรู้
พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการสำรวจเดินสำรวจผักพื้นถิ่นบริเวณโรงเรียน

ชิ้นงาน
ชื่อหน่วยที่อยากเรียน
- Mind Mapping ก่อนเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ 1
ความรู้ :
สามารถแสดงความคิดเห็นและอภิปรายสิ่งที่ตนเองรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิงเพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ได้
ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานและจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตัวเองเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
- มีความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความหมายทั้งการพูด การเขียน และการแสดงออก
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการจัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ ICT
- อธิบายและรู้แหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย
- เลือกใช้และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- ยกมือขึ้นก่อนพูด
- ส่งงานตรงเวลา
- ทำงานจนสำเร็จด้วยความตั้งใจ


ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้ราบสัปดาห์


ประมวลภาพกิจกรรม
1 ความคิดเห็น:

  1. สวัสดีค่ะในวันแรกของการเปิดเรียน Quarter3 พี่ๆป.4 ต่างก็มาโรงเรียนแต่เช้าพี่ๆแต่ละคนเข้ามามุงดูมุมบูรณาการที่ครูสร้างแรงไว้ พี่บีม: Quarterนี้เราเรียนเรื่องผักแน่นอนเลยใช่ไหมครู ในช่วงบ่ายครูเปิดคลิปวีดีดอเรื่องปลูกผักกินเองให้นักเรียนชมหลังจากดูเสร็จแล้วครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับผักพื้นบ้าน พี่แป้ง: หนูรู้จักผักแปะตำปึงแม่หนูเอาไปใช้กับโรคตาแดงค่ะ หลังจากที่พูดคุยสนทนาเสร็จครูให้นักเรียนไปสำรวจและบันทึกผักพื้นบ้านที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนพี่ๆป.4 ต่างก็ให้ความสนใจและลองชิมผักพื้นบ้านหลังจากที่เดินสำรวจเสร็จครูและนักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลมเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจผักพื้นถิ่นในโรงเรียน พี่น้ำมนต์:หนูเพิ่งรู้ว่ามะเขือพวงกันได้เพราะหนุเห็นแม่เอามาทำน้ำพริกแต่หนูไม่กล้ากินแต่พอได้ชิมแล้วมันกรอบๆดีค่ะ พี่แป้ง: ผักแปะตำปึงแม่หนูบอกว่านอกจากจะใช้หยอดตาได้แล้วยังรักษาโรคมะเร็งด้วยค่ะ พี่บาส:ผมชอบกินผักโหระพากินกับก๋วยเตี๋ยวครับอร่อยมากครับ พี่เฟรม:ผมรู้จักผักหูเสือบ้านผมก็ปลูกครับ หลังจากพูดคุยสนทนาเสร็จครูให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์มาปลูกผักพื้นบ้านคนละ 1 ชนิด ในชั่วโมงต่อมาครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรใน Quarter นี้ เพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้" นักเรียนแต่ละคนเขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้ในQuarter นี้ พี่ป.4 อยากเรียนรู้เรื่องผักพื้นบ้าน 18 คน อยากเรียนรู้เรื่องสัตว์ 3 คน อยากเรียนรู้เรื่องอาหาร 1 คน คุณครูจึงนำสิ่งที่พี่ป4 อยากเรียนรู้มาบูรณาการ จากนั้นพี่.4 ได้ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือคิด Think pair share ได้ชื่อยี้ ! ผักพื้นบ้าน พี่ๆป4 ให้เหตุผลว่าเรายี้เพราะเราเองก็ไม่ชอบกินผักเราจึงอยากจะเรียนรู้และนำมาใช้กับในชีวิตประจำวันได้ค่ะ/ครับ หลังจากนั้นพี่ป4 ได้เขียนสิ่งที่อยากรู้-สิ่งที่รู้แล้ว ครูและพี่ๆป4 นั่งทบทวนพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในสัปดาห์นี้ นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 1

    ตอบลบ