เป้าหมาย (Understanding Goal):ตระหนักและเห็นคุณค่าของพืช ผักต่างๆ สามารถผลิตและนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นถิ่นมาประกอบเป็นอาหารเพื่อบริโภคได้อย่างถูกหลักโภชนาการ อีกทั้งสามารถเผยแพร่สิ่งที่ได้เรียนรู้สู่ชุมชนของตนเองได้อย่างเหมาะสม

week4

เป้าหมายรายสัปดาห์ เข้าใจตระเห็นคุณค่าของผักพื้นถิ่นและสามารถนำผักพื้นถิ่นมาประกอบอาหารให้มีคุณค่าทางโภชนาการ อีกทั้งสามารถนำความรู้มาถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
4
16-21
..
2558
โจทย์ :ผักพื้นถิ่นที่ใช้ใบในการประกอบอาหาร
Key  Question
นักเรียนจะนำผักพื้นถิ่น(ใบ)มาประกอบอาหารได้อย่างไรให้มีคุณค่าทางโภชนาการและน่ารับประทาน
เครื่องมือคิด
- Round Robin  พูดคุยเกี่ยวกับผักพื้นถิ่นที่นักเรียนเลือกมาประกอบอาหาร
- Blackboard Share เมนูอาหารจากผักพื้นถิ่นที่ใช้ใบในการประกอบอาหาร
- Brainstorms  ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผักพื้นถิ่นที่ใช้ใบในการประกอบอาหาร
- Show and Share  ชาร์ตความรู้ผักพื้นถิ่นกินใบ
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- สถานที่ในโรงเรียน
- อุปกรณ์ประกอบอาหาร
- อินเตอร์เน็ต
-  พืชผักพื้นถิ่น
จันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง
นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน ครูพานักเรียนแต่ละกลุ่มเดินสำรวจผักพื้นถิ่นที่มีอยู่ในโรงเรียน
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเดินสำรวจผักพื้นถิ่นที่จะนำมาประกอบอาหาร
ชง
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะนำผักพื้นถิ่น(ใบ)มาประกอบอาหารได้อย่างไรให้มีคุณค่าทางโภชนาการและน่ารับประทาน”
เชื่อม
- ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับผักพื้นถิ่นที่นักเรียนเลือกมาประกอบอาหาร
- นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นหาลักษณะ สรรพคุณของพืชพื้นถิ่น(กินใบ)
 ใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบเมนูอาหารจากผักพื้นถิ่นกินใบและวางแผนเตรียมอุปกรณ์มาประกอบอาหาร
อังคาร 2 ชั่วโมง
ใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มประกอบอาหารตามเมนูที่ออกแบบไว้
เชื่อม
ครูและนักเรียนชิมอาหารที่นักเรียนแต่ละกลุ่มประกอบและร่วมพูดคุยเกี่ยวกับรสชาติของอาหาร
พุธ 1 ชั่วโมง
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการประกอบอาหาร
พฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอชาร์ตสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับพืชผักในท้องถิ่นกินใบให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟัง

ศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง
- ครูและนักเรียนทบทวนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- ก่อนการสรุปความรู้รายสัปดาห์ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
1.นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2.ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3.นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4.นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5.นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6.นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามเครื่องมือที่ต้องการ      ( Mind Mapping, เขียนบรรยาย,นิทาน,การ์ตูนช่องฯลฯ)
ภาระงาน
- ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเดินสำรวจผักพื้นถิ่นที่จะนำมาประกอบอาหาร
- ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับผักพื้นถิ่นที่นักเรียนเลือกมาประกอบอาหาร
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการประกอบอาหาร

ชิ้นงาน
- อาหารจากผักพื้นถิ่นกินใบ
-  สมุดบันทึกการเจริญเติบโตของพืชผักที่ปลูกไว้
- ชาร์ตความรู้ผักพื้นถิ่นกินใบ
ความรู้ :
เข้าใจตระเห็นคุณค่าของผักพื้นถิ่นและสามารถนำผักพื้นถิ่นมาประกอบอาหารให้มีคุณค่าทางโภชนาการ อีกทั้งสามารถนำความรู้มาถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวางแผนให้สอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกระบวนการทำงานกลุ่ม
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำปฏิทินการเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการจัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ ICT
- อธิบายและรู้แหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย
- เลือกใช้และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
ทักษะการเรียนรู้
- วางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตัวอย่างชิ้นงานตัวอย่างกิจกรรม1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห็นี้พี่ป.4ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหารจากผักพื้นถิ่นกินใบโดยในวันแรกครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะนำผักพื้นถิ่น(ใบ)มาประกอบอาหารได้อย่างไรให้มีคุณค่าทางโภชนาการและน่ารับประทาน? ครูและพี่ๆป.4 พูดคุยสนทนาเกี่ยวกับผักพื้นถิ่นกินใบและการประกอบอาหารให้มีคุณค่าทางโภชนาการ นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4กลุ่มครูพาพี่ๆป.4 ไปเดินสำรวจผักพื้นถิ่นกินใบในบริเวณโรงเรียนหลังจากที่สำรวจเสร็จครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลมพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับการเดินสำรวจผักพื้นถิ่นกินใบในบริเวณโรงเรียนครูให้นักเรียนเลือกผักพื้นถิ่นกินใบ1ชนิดและออกแบบเมนูอาหารจากผักพื้นถิ่นกินใบหลังจากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนออกแบบเมนูและเตรียมอุปกรณ์มาประกอบอาหารได้เมนูอาหารดังนี้ค่ะ
  กลุ่มที่ 1 มะหล่ำไข่ทอด น้ำพริกกะปิ
  กลุ่มที่ 2 นาวานมวา(แกงคั่วหอยขมมีใบชะพลูเป็นส่วนประกอบ)
  กลุ่มที่ 3 ลาบเครือหมาน้อย
  กลุ่มที่ 4 ผัดน้ำมันหอยแป๊ะตำปึง
  หลังจากที่ได้ชื่อเมนูพี่ๆป.4ลงมือประกอบอาหารหลังจากที่ทำเสร็จนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเมนูอาหารของตัวเองส่วนประกอบของอาหารและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการประกอบอาหารจากผักพื้นถิ่นกินใบพร้อมทั้งบอกประโยชน์/สรรพคุณของผักพื้นถิ่นกินใบครูและนักเรียนร่วมชิมอาหารหลังจากชิมเสร็จครูและนักเรียนสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับรสชาติของอาหารเพื่อนำไปพัฒนาในสัปดาห์ต่อไปค่ะ ในวันต่อมาครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับผักพื้นถิ่นกินใบในรูปแบบสมุดผักพื้นถิ่นกินใบพร้อมนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆรับฟัง

  ตอบลบ